Statut društva

PDF

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, 74/14), Skupština Hrvatskog meteorološkog društva na sjednici održanoj 07.prosinca 2016. donijela je

 

STATUT HRVATSKOG METEOROLOŠKOG DRUŠTVA

1.  Opće odredbe

Članak 1. 

Hrvatsko meteorološko društvo je udruga u koju se dobrovoljno pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom udružuju građani i pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva koje se bave meteorologijom i žele doprinositi promicanju meteorološke znanosti i prakse, te atmosferskih znanosti uopće.

Članak 2. 

Hrvatsko meteorološko društvo, dalje Društvo, ima svojstvo pravne osobe. Hrvatsko meteorološko društvo može imati ustrojstvene oblike utvrđene ovim Statutom. Ustrojstveni oblici Hrvatskog meteorološkog društva nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 3. 

Puni naziv Društva je Hrvatsko meteorološko društvo, a skraćeni je naziv HMD. Uz naziv na hrvatskom jeziku Društvo rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi Croatian Meteorological Society.

Članak 4. 

Društvo djeluje na teritoriju Republike Hrvatske. Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta Društva donosi Upravni odbor.

Članak 5. 

Pečat Društva je okrugao, promjera 29 mm. U krugu je ispisan puni naziv: Hrvatsko meteorološko društvo, a u sredini se nalazi službeni logo Društva. Pečat podružnica je istog oblika i sadržaja kao i pečat Hrvatskog meteorološkog društva, s tim da sadrži u krugu i naziv podružnice.

Članak 6. 

Hrvatsko meteorološko društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik Hrvatskog meteorološkog društva.

 

2.  Ciljevi i djelatnosti Hrvatskog meteorološkog društva

Članak 7. 

Ciljevi Društva su:

1. promicati i popularizirati atmosferske znanosti, a posebno meteorologiju,

2. raditi na stvaranju i razvijanju stručnog javnog mnijenja o bitnim pitanjima atmosferskih znanosti i meteorološke prakse,

3. raditi na promicanju i širenju primjene rezultata meteoroloških istraživanja u svim područjima društvenih i gospodarskih djelatnosti koje ovise o vremenu i klimi,

4. sudjelovati u pripremanju prijedloga za rješavanje problema struke, osoblja, zakonodavstva i drugog,

5. sudjelovati u izradi planova o razvoju meteorološke djelatnosti, u davanju mišljenja i znanstvenih ekspertiza o elaboratima, projektima i drugim dokumentima značajnim u razvoju i primjeni meteorologije,

6. poticati razvoj sustava obrazovanja i znanstvenog usavršavanja meteorološkog osoblja,

7. poticati unapređenje nastave meteorologije u obrazovanju stručnjaka iz drugih područja,

8. predlagati istaknute znanstvenike, stručnjake i institucije iz područja meteorologije za dodjeljivanje javnih priznanja,

9. davati moralnu potporu članovima Društva.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području meteoroloških znanosti.  

Članak 8. 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo:

1. surađuje s organizacijama i ustanovama, koje se bave meteorologijom,

2. surađuje s meteorološkim društvima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,

3. organizira predavanja, seminare i sl. radi unapređivanja stručne i znanstvene osposobljenosti članova Društva,

4. organizira skupove i savjetovanja radi izlaganja stručnih i znanstvenih rezultata rada, iz zemlje ili inozemstva, analize stanja i utvrđivanja politike razvoja meteorološke djelatnosti uopće,

5. izdaje znanstveno – stručni časopis “Hrvatski meteorološki časopis”, te prema potrebi druge znanstvene, stručne ili popularne periodične i povremene publikacije ili knjige,

6. organizira stalne i povremene stručne komisije i sekcije radi proučavanja pojedinih meteoroloških problema, te organizira i sprovodi i druge oblike aktivnosti radi izvršavanja svojih zadataka,

7. može se udruživati u druga prirodoslovna ili srodna društva te domaće i međunarodne srodne organizacije na način propisan člankom 8. Zakona o udrugama, kao i istupiti iz njih.

Gospodarske djelatnosti Društva su: organiziranje seminara i izdavačke djelatnosti sukladno zakonu.

Članak 9. 

Djelovanje Društva je javno. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva. Članovi se o radu Društva obavještavaju putem sjednica tijela Društva, obavijestima na internetskim stranicama i dostavom pisanih materijala.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Društva, Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Društvo po potrebi izdaje i periodične publikacije, biltene, plakate i sl. sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela Društva.

 

3.  Članstvo u Društvu

Članak 10. 

Članstvo u Društvu čine redovni, počasni  i pridruženi članovi. 

Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

Članak 11. 

Redovnim članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji se profesionalno bavi meteorološkom djelatnošću ili koji je završio preddiplomski/diplomski/doktorski studij meteorologije. Redovni član ima pravo glasa prilikom izglasavanja odluka na sjednicama Skupštine i može biti biran za predsjednika Društva ili člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Članak 12. 

Počasnim članom Društva može postati osoba iz zemlje ili inozemstva koja se svojim radovima istakla na području meteorologije kao i osoba koja je pridonijela napretku meteorologije ili Društva. Počasni član Društva ima ista prava glasa kao i redovni član Društva.

Članak 13. 

Pridruženim članom može postati svaki drugi građanin iz zemlje ili inozemstva koji ima interesa za meteorologiju i srodne znanosti, a njome se ne bavi profesionalno. Pridruženi član nema pravo glasa prilikom izglasavanja odluka na sjednicama Skupštine i ne može biti biran za predsjednika Društva ili člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.  

Članak 14. 

Odluku o primanju redovnog člana donosi Upravni odbor na temelju popunjene pristupnice (osnovi pismene prijave kandidata).

Odluku o primanju pridruženog člana donosi Upravni odbor na temelju pisanog prijedloga dva redovna ili počasna člana Društva i zahtjeva kandidata za članstvo.

Članak 15. 

Počasni članovi Društva biraju se na redovnim ili izvanrednim skupštinama i to na prijedlog Upravnog odbora ili na prijedlog najmanje desetorice redovnih ili počasnih članova Društva. Izbor počasnih članova treba biti stavljen na dnevni red Skupštine.

Članak 16. 

Hrvatsko meteorološko društvo vodi popis svih svojih članova. Članom Društva postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u popis članova, koji vodi tajnik Društva u elektroničkom obliku i uplatom članarine za tekuću godinu. Oblik i način vođenja popisa utvrđuje Upravni odbor. Popis obvezno sadrži podatke o: osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova s reduciranim podacima sukladno danim suglasnostima dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 17. 

Članstvo u Društvu prestaje:

1. istupanjem,

2. smrću ili

3. isključenjem.

Ako član Društva želi istupiti, o tome pismeno obavještava Upravni odbor.

Članak 18. 

Odluku o privremenom isključenju na jednu godinu i odluku o trajnom isključenju donosi Upravni odbor Društva na prijedlog Suda časti u slučaju:

1. povrede odredbi Statuta, davanja netočnih podataka u prijavi, djelovanja protiv Ustava i zakona,

2. neplaćanja članarine u trajanju dužem od jedne godine.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku od 30 dana od primitka odluke o isključenju. Na osnovi žalbe, Upravni odbor je obvezan sazvati Skupštinu gdje će se razmatrati žalba. Do odluke Skupštine o isključenju člana Društva njegovo se članstvo suspendira. Skupština donosi konačnu odluku o žalbi.

Članak 19. 

Prava redovnih i počasnih članova Društva su:

1. sudjelovati u radu Društva i njegovih tijela,

2. predlagati i preuzimati inicijativu za aktivnosti Društva,

3. služiti se svim povlasticama i pravima što ih Društvo dobiva za svoje članove,

4. biti informirani o radu Društva,

5. birati i biti biran u tijela Društva.

Prava pridruženih članova Društva su:

1. sudjelovati u radu Društva i njegovih tijela,

2. predlagati i preuzimati inicijativu za aktivnosti Društva,

3. služiti se svim povlasticama i pravima što ih Društvo dobiva za svoje članove,

4. biti informirani o radu Društva.

Članak 20. 

Obveze i odgovornosti svih članova Društva su:

1. pridržavati se odredaba Statuta i drugih akata Društva, izvršavati odluke tijela Društva i doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva,

2. čuvati ugled i imovinu Društva,

3. potpomagati djelatnosti Društva,

4. redovito plaćati članarinu.

 

4.  Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 21. 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

5.  Unutarnje ustrojstvo

Članak 22. 

Društvo može osnivati podružnice. Podružnice se osnivaju na teritorijalnom principu i nemaju svojstvo pravne osobe. Ako se u kojem mjestu ili kraju Hrvatske nađe najmanje pet redovnih ili počasnih članova koji žele zajedno djelovati u smislu statuta, oni mogu osnovati podružnicu koja nosi ime "Podružnica Hrvatskog meteorološkog društva u .... (ime mjesta)". Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor Društva. Podružnica se upisuje u popis ustrojstvenih oblika Društva.

Članak 23. 

Na čelu podružnice je Izvršni odbor koji može imati najmanje tri člana. Izvršni odbor brine se o radu podružnice i obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom. Izvršni odbor biraju članovi podružnice na vrijeme od četiri godine. Za člana Izvršnog odbora izabrana je osoba koja dobije većinu glasova nazočnih članova podružnice. Izvršni odbor iz svojih redova bira predsjednika Izvršnog odbora. Predsjednik Izvršnog odbora je i predsjednik podružnice. Predsjednik Izvršnog odbora podružnice predstavlja podružnicu.

 

6.  Tijela Društva

Članak 24. 

Tijela Društva su:

1. Skupština,

2. Upravni odbor,

3. Nadzorni odbor,

4. Predsjednik Društva,

5. Sud časti.

Članak 25. 

Skupština je najviše tijelo Društva i čine je poslovno sposobni redovni i počasni članovi Društva. Skupštinu saziva Upravni odbor.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje, a izborna svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor javnim i/ili posebnim pozivom članovima s izričito naznačenim mjestom i vremenom održavanja, te prijedlogom dnevnog reda.

Sjednica Skupštine je pravovaljana ako je sazvana na način propisan ovim Statutom, te kad joj je nazočno više od polovine članova Skupštine. U protivnom se sjednica odgađa za pola sata i tada su odluke Skupštine pravovaljane ako je nazočno najmanje 10 članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Glasovanje na sjednici je javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Nitko ne može zastupati odsutne članove Skupštine, ali se oni mogu pismeno izjasniti o pojedinim točkama dnevnog reda, te pismeno glasovati o predloženim odlukama.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3  članova Skupštine Društva. Dnevni red sjednice utvrđuje Upravni odbor.

Upravni odbor je dužan zakazati sjednicu Skupštine i objaviti prijedlog dnevnog reda najmanje 15 dana unaprijed. U prijedlog dnevnog reda uvrstiti će se i prijedlozi članova Društva dostavljeni pismenim putem Upravnom odboru najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana upisana u popis članova prije isteka mandata tijelima.

Prije početka rada Skupština bira između članova Skupštine radno predsjedništvo od tri člana, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u pismohrani Društva.

Sjednicu Skupštine vodi Radno predsjedništvo.

Članak 26. 

Skupština Društva:

1. donosi Statut i Pravilnike Društva i odlučuje o njihovim izmjenama,

2. bira i razrješava Predsjednika Društva, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,

3. razmatra izvješća o radu između dvije sjednice Skupštine, odlučuje o razrješnici, određuje smjernice i program rada u narednom mandatnom razdoblju, rješava žalbe članova, usvaja izvješće o financijskom poslovanju te razmatra i usvaja izvješća tijela Društva,

4. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

5. odlučuje o udruženju u savez ili srodnu domaću ili međunarodnu organizaciju, odnosno udrugu građana, kao i istupanju iz njih,

6. odlučuje o prestanku rada Društva kao i o svim ostalim pitanjima koja proizlaze iz zakonskih propisa, odredaba ovog Statuta i drugih općih akata,

7. donosi kriterije za dodjelu priznanja i nagrada,

8. određuje visinu članarine i kategorije članstva koje su oslobođene plaćanja članarine,

9. imenuje i opoziva likvidatora Društva.

10. odlučuje o žalbi na privremeno ili trajno isključenje.

11. usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu. 

Članak 27. 

Izvanrednu Skupštinu s objavljenim dnevnim redom saziva po potrebi Upravni odbor na svoju inicijativu, a mora je sazvati i ako je to pismeno zatražila bar jedna trećina članova Skupštine Društva ili Nadzorni odbor u roku od 30 dana. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ukoliko Upravni odbor ne sazove izvanrednu Skupštinu prema prijedlogu predlagatelja u roku od 30 dana, saziva je predlagatelj iz stavka 1 ovog članka, a odluka mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruge ili najmanje 5 članova Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijela Društva.

Članak 28. 

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Društva i sastoji se od predsjednika i šest članova, izabranih iz redova članova Skupštine Društva s mandatom od 4 godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se na sjednici Skupštine većinom glasova nazočnih  članova Skupštine, a na svojoj prvoj sjednici se konstituira birajući dopredsjednika, tajnika i blagajnika iz redova svojih članova.

Tajnik Upravnog odbora odgovara za organizacijske i stručne poslove, a blagajnik za materijalno i financijsko poslovanje.

Ako koji član istupi iz Upravnog odbora prije isteka mandata, ostaje to mjesto ispražnjeno do redovite ili izvanredne skupštine. Istupi li iz bilo kojeg razloga više od polovine članova Upravnog odbora, Odbor je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu, na kojoj se bira novi Upravni odbor.

Članak 29. 

Upravni odbor organizira i razvija aktivnosti Društva na način da:

1. upravlja općim poslovima i imovinom Društva suglasno Statutu i drugim aktima Društva,

2. provodi odluke i zaključke Skupštine,

3. saziva redovnu Skupštinu Društva, i eventualno izvanrednu Skupštinu, utvrđuje prijedlog dnevnog reda i priprema materijal za njen rad,

4. utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna, te daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta,

5. provodi i tumači odredbe Statuta Društva,

6. provodi politiku izdavačke djelatnosti Društva i objavljuje potrebu za imenovanjem glavnog urednika pojedine publikacije i imenuje ga između prijavljenih kandidata. Urednici imenuju uredništvo koje potvrđuje Upravni odbor. Mandat glavnih urednika i članova uredništva traje dvije godine, a njihov reizbor nije ograničen. Svi časopisi i publikacije izdaju se u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti,

7. priprema prijedloge za dodjeljivanje javnih priznanja i nagrada članova Društva,

8. delegira predstavnike Društva u tijela gdje se za to ukaže potreba,

9. sastavlja prijedlog proračuna prihoda i rashoda Društva,

10. brine se o osiguranju materijalnih sredstava za rad Društva i raspolaže financijskim sredstvima Društva u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Društva,

11. odlučuje o primitku u redovno ili počasno članstvo;

12. odlučuje o privremenom ili trajnom isključenju na temelju prijedloga suda časti

13. obavlja i odlučuje o svim drugim poslovima od važnosti za Društvo, koji propisima ili općim aktima Društva nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a odluke donosi većinom prisutnih.

Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.

U hitnim i opravdanim slučajevima Predsjednik može sazvati virtualnu sjednicu Upravnog odbora. Na takvoj sjednici odlučuje se o pojedinom žurnom pitanju ili pitanjima, a glasuje se putem elektronske pošte, telefona ili video konferencije.

Po održanom glasovanju Predsjednik šalje rezultate glasovanja na potvrđivanje članovima Upravnog odbora koji su glasovali na gore opisani način, što isti moraju učiniti u roku od 48 sati u pisanoj formi elektronskom poštom upućenom predsjedniku i tajniku Društva.

Odluke donesene ovakvim glasovanjem stupaju na snagu kada ih potvrde članovi UO-a koji su glasovali na gore opisani način, a verificiraju se na sljedećoj sjednici UO-a.

Rad Upravnog odbora je javan, te se Upravni odbor brine za javno informiranje.

Članak 30. 

Upravni odbor može osnivati stručne komisije i stručne sekcije kao svoja radna tijela.

Članak 31. 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana.

Članove Nadzornog odbora biraju članovi Društva na sjednici Skupštine.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član Upravnog odbora ne može biti istodobno i član Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

O svojim aktivnostima Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Društva.

Članak 32. 

Nadzorni odbor:

1. nadzire rad Upravnog odbora te ostvarivanje odluka i zaključaka Skupštine Društva,

2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva,

3. po potrebi može sazvati i sjednicu Upravnog odbora te izvanrednu sjednicu Skupštine.

Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u cjelokupno svoje poslovanje.

Članak 33. 

Nadzorni odbor ima pravo predložiti Skupštini Društva da da razrješnicu Upravnom odboru.

Članak 34. 

Hrvatsko meteorološko društvo ima predsjednika kojeg bira Skupština između članova Skupštine Društva. Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora. Mandat Predsjednika traje četiri godine i može se ponovno izabrati.

Članak 35. 

Predsjednik Društva:

1. predstavlja i zastupa Društvo u zemlji i inozemstvu,

2. saziva sjednice (virtualne) Upravnog odbora i njima predsjedava,

3. potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,

4. organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Društva u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Društva,

5. sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,

6. dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

U slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga tajnik.

Članak 36. 

Skupština Društva iz redova članova Društva bira Sud časti, koji se sastoji od tri člana s mandatom od četiri godine, a koji na tu dužnost mogu biti ponovo izabrani.

Predsjednika Suda časti biraju članovi između sebe.

Sud časti rješava sporove i sukobe interesa među članovima Društva kada se radi o težoj povredi interesa članova. Sud časti raspravlja i o težim povredama odredaba ovog Statuta, o težoj povredi društvenog morala i o drugim nedoličnim postupcima članova Društva.

Članak 37. 

Sud časti djeluje na pismeni zahtjev zainteresiranog člana Društva, na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Skupštine ili po vlastitoj inicijativi. U svom radu Sud časti rukovodi se načelom pravičnosti i željom da se sporovi među članovima izglade. Sud časti dužan je svaku povredu iz članka Članak 37. stavak 3 savjesno ispitati i objektivno utvrditi činjenice, te u vezi s time osigurati sve uvjete za obranu okrivljenog u skladu sa zakonom. Sud časti dužan je u svakom slučaju ocijeniti težinu povrede i za nju utvrditi primjerenu disciplinsku mjeru. Sud časti Društva može izricati i predlagati disciplinske mjere iz razloga propisanih člankom 3. Članak 18. stavak 1. ovoga Statuta time da:

a) izriče mjere:

- opomene

- ukora

b) predlaže Upravnom odboru izricanje mjera:

- privremenog isključenja na jednu godinu

- trajnog isključenja.

Sud časti donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova u pismenom obliku. Protiv odluke Suda časti podnosi se prigovor Upravnom odboru u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna. 

Članak 38. 

Predsjednika Društva, te članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Skupština može razriješiti i prije isteka vremena za koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Nadzorni odbor ili Sud časti Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 39. 

Kandidati za članove Upravnog i Nadzornog odbora, Predsjednika i Suda časti prije glasovanja o njihovom imenovanju moraju se izjasniti da li prihvaćaju kandidaturu. U slučaju da kandidat ne prihvaća kandidaturu, predlaže se novi kandidat.

 

7.  Financijska sredstva Društva

Članak 40. 

Imovinu Društva čine:

  1. novčana sredstva,
  2. pokretne stvari,
  3. nekretnine i
  4. druga imovinska prava.

Članak 41. 

Prihodi Društva su:

  1. članarina,
  2. donacija iz državnog proračuna za rad udruga,
  3. redovne ili povremene subvencije, prilozi, zaklade i ostavštine pravnih i privatnih osoba, javnih poduzeća, dioničarskih društava, hidrometeorološke službe i drugih organizacija,
  4. prihodi od prodaje publikacija i oglašavanja u njima,
  5. kamate na uložena sredstva i
  6. druga sredstva stečena sukladno zakonu.

 

Članak 42. 

Društvo raspolaže i upravlja svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom i propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Financijski naredbodavac je Upravni odbor, a ovlašteni potpisnici Predsjednik i jedan od članova Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Članak 43. 

Za obavljanje financijskih i tehničkih poslova Upravni odbor može angažirati stručnu osobu.

 

8.  Statut i drugi opći akti

Članak 44. 

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Statut donosi Skupština. Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.

 

9.  Prestanak postojanja Društva

Članak 45. 

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O prestanku rada Društva odlučuje Skupština na sjednici kojoj prisustvuje većina redovitih članova. Odluka će biti pravovaljana ako se za nju izjasne najmanje 2/3 prisutnih članova.

U slučaju prestanka rada Društva, do donošenja rješenja nadležnog tijela o prestanku rada Društva, imovinom Društva upravljat će likvidator Društva. Postupak likvidacije društva provodi njegov likvidator kojeg imenuje i opoziva Skupština Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

Ako se do donošenja rješenja o prestanku Društva osnuje novo meteorološko društvo sa sjedištem u Zagrebu, imovina Društva predaje se tom novo osnovanom društvu. U protivnom imovina se predaje Državnom hidrometeorološkom zavodu, Zagreb, Grič 3, ili njegovom pravnom slijedniku, s namjenom da se imovina upotrijebi za popularizaciju meteorologije.

 

 

 

10.  Zaključne odredbe

Članak 46. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva, a između zasjedanja Skupštine tumačenje može dati i Upravni odbor, a o čemu je dužan podnijeti izvješće Skupštini na prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 47. 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, čime prestaje važiti Statut od 11. svibnja 2015.

 

P R E D S J E D N I K

Hrvatskog meteorološkog društva

 

Alen Sajko, dipl. ing.