Dr. sc. Ksenija Gaćeša-Zaninović - posebno priznanje za doprinos meteorološkoj struci i radu HMD-a

Dr. sc. Ksenija Gaćeša-Zaninović rođena je u Zagrebu 14.9.1953. godine gdje je i maturirala
na Klasičnoj gimnaziji 1972. godine. Diplomirala je 1979. godine na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Studiju: fizika i geofizika s
meteorologijom. Na Sveučilištu u Zagrebu stekla je znanstveni stupanj magistra znanosti
1994. godine s temom „Fizikalna osnova za bioklimatsku klasifikaciju Hrvatske“ i doktora
znanosti 2011. godine s temom „Impact of extreme thermal conditions on mortality in
Croatia“.
Od 1979. bila je zaposlena u Državnom hidrometeorološkom zavodu u Centru za
meteorološka istraživanja i razvoj. Od 2013. vodila je istraživačke i operativne poslove Odjela
za istraživanje klime i biometeorologiju, a od 2015. Službu za klimatološka istraživanja i
primijenjenu klimatologiju Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj.
Područje istraživačkog rada je biometeorologija, statistička, dinamička i primijenjena
klimatologija i klimatske promjene. Rezultati istraživanja se koriste za izradu studija za
potrebe gospodarske i društvene djelatnosti. Poseban je njezin doprinos u razvoju
bioklimatskih podloga za potrebe turizma te u istraživačkom i operativnom radu na
biometeorološkoj prognozi s ciljem poboljšanja provođenja preventivnih mjera za zaštitu
zdravlja ljudi i zaštiti od toplinskih valova. Sudjelovala je u pripremi Akcijskog plana za
zaštitu od toplinskih valova u Hrvatskoj
Sudjelovala je na više znanstvenih projekata u Hrvatskoj koje su sufinancirali Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta RH (Utjecaj vremena i klime na ljudsko zdravlje, Fizikalna
osnova vremena i klime, Praćenje klime Hrvatske unutar globalnih klimatskih promjena,
Dugoročna prognoza vremena i klime na profilu Jadran-Panonija, Klimatska varijabilnost i
promjene i njihove posljedice, Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja),
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH (Program energetske
efikasnosti u zgradarstvu, Sigurnost konstrukcija iz aspekta statističkih podataka djelovanja,
Nacionalni program ublažavanja posljedica suša i suzbijanja oštećenja zemljišta u Republici
Hrvatskoj (NAP)) i Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) (Climate of the Adriatic REgion in
its global context (CARE)). Također je sudjelovala u razvojno-primijenjenim istraživanjima
koja su podupirali gospodarstvo i DHMZ. Bila je i suradnik na međunarodnim znanstvenim
projektima HISTALP, ALPIMP-ALPCLIM, HRT GAR, CLIMRUN. U okviru mađarsko-
hrvatske međuvladine znanstveno-tehnološke suradnje bila je voditeljica hrvatskog dijela
projekta "Bioclimatic assessment and mapping of popular tourist regions with respect to
present and possible future climate conditions" Mađarskog meteorološkog zavoda i DHMZ-a.
U okviru dodatnog obrazovanja iz područja biometeorologije pohađala je seminar „Klimatske
promjene i ljudsko zdravlje" u Londonu na London school of Hygiene and tropical medicine i
Seminar o Univerzalnom termičkom indeksu (UTCI) u Varšavi.
U okviru izdavačkih aktivnosti radila je kao članica uredničkog odbora Hrvatskog
meteorološkog časopisa, urednica „Klimatskog atlasa Hrvatske 1961–1990., 1971–2000.“ i
članica savjetodavnog odbora uredništva časopisa International Journal of Biometeorology.

Članica je Hrvatskog meteorološkog društva, International Biometeorological Society (IBS) i
Komisije za klimu, turizam i rekreaciju IBS-a. Recenzent je u međunarodnim i domaćim
časopisima.
Do danas je objavila 50 znanstvenih radova, od toga 12 u CC časopisima, 34 stručna rada u
časopisima i redovnim publikacijama i 87 radova u zbornicima sa znanstvenih i stručnih
skupova. Koautor je 10 knjiga: U okrilju Sunca i mora / Embraced by the Sun and the Sea,
Klimatska monografija Zadra / The climatic monograph of Zadar (1995, drugo hrvatsko-
englesko izdanje 2005); KUEN zgrada, program energetske efikasnosti u zgradarstvu (1998);
50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda, 1947-1997 (1998); Zavižan između
snijega, vjetra i Sunca - Monografija u povodu 50. obljetnice rada meteorološke postaje
Zavižan (2003); Climate Change and Tourism: Assessment and Coping Strategies (2007);
Developments in Tourism Climatology (2007); Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of
Croatia 1961-1990., 1971-2000. (2008); A Climate for Change, Climate change and its
impacts on society and economy in Croatia, Human Development Report – Croatia 2008,
United Nations Development program (UNDP) in Croatia (2009); 160 godina meteoroloških
motrenja u Hrvatskoj i primjena njihovih rezultata (2014); Primijenjena znanstvena
istraživanja u Državnom hidrometeorološkom zavodu: u povodu 50 godina istraživanja i 70
godina osnivanja DHMZ-a (2019).